Community

บ้านบางเจ้าฉ่า

ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์จักสานนานาชนิด
พักโฮมสเตย์ ทัวร์รถอีแต๋น ชมวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งแม่น้ำน้อย
เปิดสมองเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบบางเจ้าฉ่า
เพลินไปกับลวดลายที่ประณีตและวิจิตรของผลิตภัณฑ์จักสาน หรรษา
ตะลุยท้องนาไปกับอีแต๋นทัวร์
แนะนำให้ไปเที่ยวช่วงเดือนมีน่าคม-มิถุนายน เพื่อลิ้มลองผลไม้ตามฤดูต่างๆ เช่น มะปราง
มะยงชิด มะม่วงเขียวเสวย และกระท้อน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
เลขที่ 77 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง อ.อ่างทอง 14120
คุณพรชัย บุญชื่น (กรรมการชุมชน)
โทร. 035-644-091, 089-254-7690

Tell your friend!

ชุมชนน่าเที่ยว อื่นๆ

ชุมชนท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลไม้สดจากสวน ชมสวนกล้วยไม้นานาพรรณ

บ้านสลักคอก

นั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคท่องป่าชายเลน

บ้านบางพลับ

ขจัดความเหนื่อยล่าจากตลาดน้ำอัมพวา มาพักโฮมสเตย์บ้านทรงไทย

บ้านต้นตาล

ชมหมู่เรือนไทย สัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ศูนย์ วัฒนธรรมพ้นบ้านไท-ยวน